Правилник за дейност /извадка за родители/

  • ПДФ
  • Печат
  • Е-мейл

ИЗВАДКИ от ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА OДЗ“РОДОПЧАНЧЕ” ГР.СМОЛЯН

/части касаещи родителите/

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 /1/ В Правилника за дейността на ОДЗ „Родопчанче” се урежда организацията и ръководството на дейността , като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на детското заведение.

/2/ В Правилника за дейността се конкретизират организацията и ръководството на възпитателно-образователния процес в ДГ, медицинското обслужване в ДГ, условията за прием на деца в ДГ, субективните трудови права и задълженията на педагогическия персонал, установени в ЗНП и ППЗНП, ДОИ, Етичен кодекс на работещите с деца и Етичен кодекс за поведение на служителите, Закона за дискриминация, Конвенцияна за правата на детето на ООН

/3/ Правилника за дейност на ОДЗ „Родопчанче” е изготвен на § 8 на ППЗНП.

Чл. 2 /1/ Целта на Правилника за дейността на ОДЗ”Родопчанче” е да се създаде такава форма на организация и ръководство, която да гарантира възпитание и обучение, опазване живота и здравето на деца от 1 год.възраст до постъпването им в първи клас, осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното им развитие.

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

Прием и отписване на децата в ОДЗ „Родопчанче”

Чл. 10. /1/ Нов прием на деца в яслите и други групи е през месец септември .

/2/ В ОДЗ се приемат деца целогодишно по желание на родителите само при наличие на свободни места

Чл.11./ 1/ Организация на приема:

- молби се приемат от 02.01. до 15.05.

- списъците на приетите деца се изнасят на 25.05.

- записването на новоприетите деца се извършва до 31.05.

- не записването в срок от 25.05. до 31.05. се счита за отказ от ДГ

/3/ новоприети деца, не постъпили в ОДЗ до 15.09. се счита за отказ от ДГ

/4/ в случай на невъзможност детето да постъпи в посочения период, родителят трябва да подаде молба до директора, за период не по-дълъг от един месец

/5/приемът в яслата е почасов с постепенно увеличаване на престоя до пълната адаптация на детето.

Чл.12./1/.Класирането на подадените молби за прием на деца в първа група се извършва по следните критерии:

- родители, които имат друго дете в ДГ

- самотен родител;

- студенти

- многодетни семейства

- по вх.№ на молбата и дата на подаване;

- дарители

Чл. 13. /1/ При приемане на дете родителите представят:

- молба по образец;

- ксерокопие от акт за раждане;

- документи за здравословното състояние на детето;

- декларация за заплащане намален размер такса;

Чл.14. Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото включване в първа група на ДГ. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане/, хранене, ходене до тоалетна, за да се осигури безболезнен преход за детето от семейната среда към ДГ

Чл. 15. Деца от ЦДГсе отписват при следните случаи:

1. по желание на родителите;

2. при постъпване в първи клас но не по късно от 30 юли.

3. при не заплащане на такса един месец;

4. при отсъствие на повече от един месец без предварително писмена молба до директора и неговото разрешение;

5. при системно не спазване и нарушаване реда , посочен в ПДДГ

Чл. 16./1/ При намаляване броя на децата под норматива 12,повече от два последователни дни, при производствена необходимост и при провеждане на квалификационна дейност на работещите в ДГ, се сформират сборни групи, със заповед на директора;

/2/ ДГ временно преустановява дейността си или работи със сборни групи по време на Коледните и Новогодишни празници, както и през месеците юни – септември , поради намаляване броя на децата и с цел ползване на платен годишен отпуск от учители.

Чл. 17./1/ Приемане на деца в подготвителна група за училище, не посещавали ДГ се извършва само при свободни места / под норматива/

/2/ Удостоверение за завършена подготвителна група се дава на родител срещу подпис в книгата за издаване на удостоверения.

/2/ Децата от подготвителните групи могат да отсъстват само по уважителни причини до 10 дни от 15.09. до 30.05. ;

/3/ Преместането се извършва с удостоверение за преместване.

 

Ежедневен прием, хранене , курортен отдих

 

Чл.19/1/ ОДЗ „Родопчанче” работи целогодишно на 5 дневна работна седмица по 12 часа дневно от 6,30 часа до 18,30 часа

/2/ Децата се приемат сутрин от 7,30 часа и се взимат до 18,30 часа

/3/ Децата се предават лично от родителя на дежурната помощник-възпитателка сутрин и се взимат лично от родителя;

/4/ Децата не се дават на непознати лица;

/5/ Родителят уведомява учителя при невъзможността му да го вземе лично, а от друго лице;

/6/ При разведени родители, родителят писмено уведомява учителите в групата за взимането на детето от ДГ.

/7/ По желание на родителите на 2-4 годишните деца след предварително договаряне или писмена молба, могат да се водят и взимат деца от ДГ в удобен за тях час;

8/Децата се приемат до 8.15 ч.

/9/ В случай на закъснение деца се приемат след 8,50 часа само след уведомяване;

/10/ След 18,30 часа родителите на не взетите деца се уведомяват по телефона

Чл.20. /1/ В детското заведение се приготвя храна съобразно изискванията за рационално хранене, по изготвено меню, утвърден рецептурник на МНЗ и МОМН.

/2/ Децата се хранят четири пъти дневно

/3/ Менюто се одобрява от РИОСКОС

/4/Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-възпитателя под контрола на учителя;в яслата от мед.сестра.

/5/ мед.сестри и учителите контролират всекидневно консумирането на храна от децата;

Чл. 21./1/ За укрепване здравето на децата, за тези над 5 години се организира курортен отдих извън детската градина със заплащане от родителите;

/2/ Курортният отдих на децата може да бъде еднодневен или седмичен;

/3/ Курортният отдих се организира от ръководството на детската градина или родителския актив , съобразно действащата нормативна уредба;

/4/ Необходимите документи се изготвят от директор, учители и се представят в седем дневен срок преди тръгване на децата в РИО на МОН.

 

 

Здравеопазване

Чл.22./1/В детското заведение се разработват планове за педагогически знания и здравна просвета с помощно-обслужващия персонал.

/2/ Осигурява се здравословно и рационално хранене чрез утвърдено меню

/3/ Осигурява се ефективна система за самоконтрол в кухнята

Чл.23.1//В детското заведение се провеждат мероприятия за физическата способност на децата

/2/ Профилактика на здравето и закаляването

/3/ Хигиена на престоя на децата в детското заведение

Чл 25/1/ Помощник-възпитателите обслужват до 10.30 и след 14.30 по две групи. Помощник-възпитаелите във времето от 10.30 ч до 14.30 ч. обслужват групата където са титуляри.

/2/ В яслената група и първа се осигурява присъствие на помощник-възпитател по време на цялостния престой на децата .

Чл.26./1/ Учителките се застъпват в ІІ, ІІІ и ПГ във времето от.12.30 ч. до 13.30 ч.

/2/ Учителките се застъпват в І и IIБ група във времето от 12.00 ч.до 13.30 ч.

/3/ Организацията на работния ден на учителя е следната: 6 часа преподавателска заетост с деца и 2 часа извън регламентирана норма преподавателска заетост.

/4/ Времето извън регламентираната норма се използва за: предваритална подготовка запедагогически ситуаци, обработка на данни за ДДР, планиране на ОВП, работа с родителите, квалификация, работа по проекти, творчески дейности в детската градина.

/5/ Присъствие на учитилите извън преподавателската норма: родителски срещи, квалификации, педагогически съвети, екскурзии с децата, празници в детската градина, изготвяне на материали, презентации, проекти.

Чл.27./1/Медицинските сестри в яслена група работят по график изготвен от старшата сестра и утвърден от директора.

Чл.28./1/.При отсъствие на учител се организира график при който три учителски обслужват две групи: първа смяна от 7.30 ч. до 14.30 ч., втора смяна от 14.30 ч. до 18.30 ч. и междинна смяна от 8.30 ч. до 16.30 ч.

/2/ Във времето до 8.30 ч. и след 16.30 ч. децата се приемат и издават сборно в една от групите

/3/ при отсъствие на титуляр/ обучаващ се/ се осигурява заместник

Чл.29./1/Дневната организация живота на децата ежегодно се утвъръждава от директора към 15.09.

Чл.30./1/Образователно-възпитателната работа за децата се провежда по програми утвърдени от МОН

/2/ Програмите и книгите за детето се избират от педагогичесаките екипи след съгласуване с родителите

/3/ Книгите за детето се осигуряват от детското заведение и се заплащат от родителите по групи

/4/Книгите за децата за ПГ 5 и 6 г. за училище са безплатни и се осигуряват от детското заведение.

Чл.31./1/Основните цели поставвени в програмата за учебно-възпитателна работа се осъществява чрез организиране на кътове по образователни направления в групите.

/2/ Целодневния престой на децата е регламентиран с точно спазване на храненето, дневния сън и регаламентираните педагогически ситуации.

/3/ На децата се дава възможност да избират дейности съобразно интересите си.

/4/ Осигурява се право навсяко дете за развитие и възпитание в конфортна среда и материалнни условия отговорящи на съвременните естетически и здравно-хигиенни изисквания. /5/ Персонала на детското заведение се отнасят с уважение към културата, езика и религията на всяко семейсто, чийто дете е възпитаник на детската градина.

Чл.32./1/ Осигуряват се дейности свързани с оптимизиране на целенасоченото педагогическо взаимодействие дете-учител-детска общност.

/2/ оргазират се професионално подготвено пространство за игри , по знание, общуване, творчество за индивидуален и културен просперитет на децата

/3/Осигурява се междукултуро взаимодействи при възпиотание и обучение на децата /интеграция на видовете култури/

/4/Единство на възпитателни цели образователано съдържание педагогичесаки и организационни форми и средства.

Чл.33/1/Осигурява се овладяване на постижими за децата знания, умения и отношения по образователни направления и техните цели в съотвествие с държавните образователни изисквания

/2/ Етапи на диагностика:

Входно ниво – ясли, първа група и новоприети деца до 15.Х.

Входящо ниво за всички групи – 30 .ІХ.

Междинно ниво за ПГ за училище – м. ІІ.

Изходящо ниво - за всички групи

Чл.34./1/Осигуряване на равен достъп до задължителна подготовка на децата със СОП, хронично болни, социално слаби семейства.

Чл.35./1/Педагогическата ситуация е основна форма за партниране в педагогическото взаимодействие учител –дете- детска група

/3/Продължителността на учебния час е тридесет минути в подготвителна група

Чл.36./1/Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на ДГ не по-късно от 3 дни преди започване на учебната година;

Чл.37./1/. Детското заваедение организира курсова за децата извън държавните стандарти съобразно желанието на родителите и интересите на детото.

/2/ Родителите попълват декларация за съгласие.

/3/ Договорите с ръководителите на курсовете се сключват с градинското настоятелство

/4/ Курсовете се финансират от родителите;

 

Участници в предучилищното възпитание

 

Учители

Чл.45/1/ Учителят в детската градина организира, провежда, и ръководи възпитанието и обучението в поверената му група /чл.123 от ППЗНП/.

/2/ Планира образователно – възпитателния процес и прогнозира очакваните резултати; подбира методите и средствата, материали и инструментариум за реализация на конкретната образователна дейност;

/3/ изготвя месечно и седмично разпределение на учебния материал, съобразява се с възрастовите и индивидуални особености на развитие на децата,

/4/ съдейства за максималното развитие на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби, особености, интереси и предпочитания

Настоятелство на детската градина

Чл.51/1/ Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на дейността на детските градини.

/2/Устройството и дейността на училищното настоятелство се урежда с правилник, издаден от министъра на образованието , младежта и науката.

/3/към детска градина се създава Градинско настоятелство

 

Права и задължения на родителите

Чл. 52 /1/Детската градина, училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

/2/ Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището или обслужващото звено;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

Чл. 53./1/ Родителите имат право да посещават общите и групови родителски срещи, за да получават информация за цялостната организация на ВОР в ДГ;

/2/ Родителите имат право на защита на лична информация, отнасяща се до тях самите и до развитието на децата им;

/3/ Родителите имат право съвместно с учителите да участват в системата на педагогическото взаимодействи, съобразно своите възможности и компетенции;

/4/Родителите имат право да се включват активно в работата на ДГ и във взимането на решения.

Чл. 54./1/ Родителите имат право при установени нередности да информират директора на

ОДЗ № 3.

Чл. 55./1/ Родителите имат право да избират и записват децата си в допълнителни педагогически дейности, предлагани в ОДЗ № 3.срещу заплащане.

Чл. 56./1/Родителите имат право да осигуряват санитарно хигиенни средства , дидактични и

учебни материали, обогатяване на кътова среда, финансиране на развлечения, детски театри с решения на Общо събрание на групови родителски срещи..

Чл. 57./1/ Родителите имат право да правят предложения пред родителските активи и

ръководството на ДГ за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействие с обществени и неправителствени организации.

Чл.58./1/Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на детето от ПГ-5 и 6 годишни;

2. да се запознаят срещу подпис с правилника за дейността,на детската градина

3. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

4. да се явяват в детската градина, , когато важни причини налагат това и бъдат поканени от педагогическия екип или директора.

Чл.59./1/ Родителите са задължени да полагат грижи за децата в съответствие с Конвенцията за правата на детето на ООН.

Чл.60./1/ При изясняване на възникнал конфликт родителите са длъжни да спазват йерархията: учител-директор-община; РИО на МОН

Чл. 61./1/ Родителите да информират педагогическия екип, относно проблеми, свързани с детето му

Чл. 62./1/ Родителите нямат право да влизат в пререкания с учителите и персонала пред децата и други присъстващи. Възраженията и забележки да се правят насаме или след 17.30 часа

Чл. 63./1/Учебните и дидактични материали с изключение на учебните помагала за подготвителни групи, използвани за реализиране на ДОИ се закупуват от родителите, след взето решение на родителска среща.

Чл. 64. /1/ Родителите да водят децата и взимат децата си в рамките на работното време на детската градина;

/2/ Родителите трябва да уведомяват учителите, когато детето ще отсъства от ДГ най-късно до 8. 15 часа, в противен случай за първия ден се пише присъствие;

/3/ Родителите трябва да подадат молба до директора ако детето ще отсъства повече от 1 месец, в противен случай детето се отписва от ДГ;

/4/ Ако родителите нямат възможност да взимат детето си от ДГ те попълват декларация, в която уведомяват учителите и посочват лицето, което ще води и взима детето.

Чл. 65. /1/ Родителите нямат право да пускат детето само в ДГ. Детето трябва лично да се предаде на учителя или пом.възпитателя в групата.

/2/ Ръководството на ДГ не носи отговорност за деца, които не са предадени на учителя или пом. възпитателя / преди 7.00 часа/ в групата.

Чл. 66./1/ ДГ не носи отговорност за качеството на учебно-възпитателния спрямо деца, чиито родители не осигуряват учебни помагала и материали.

/2/ ДГ няма ангажимент за набавянето на учебни помагала и материали, с изключение на учебните тетрадки за подготвителна група за първи клас.

Чл.67./1/Родителите са задължени да не водят децата си в ДГ болни и да внасят лекарства, давани от учител или мед.сестра.

Чл.68./1/ Родителите са длъжни след избор на допълнителна педагогическа дейност да заплащат посочената такса в срок;

Чл. 69. /1/Родителите да спазват хигиената в ДГ;

/2/ да не нарушават дневния режим на децата;

Чл. 70./1/ Родителите да поддържат етични и добри взаимоотношения с екипа на ДГ;

/2/ Родителите нямат право да обиждат служителите на ОДЗ № 3 директно, в пресата или по какъвто и да е друг начин.

 

Такси за детското заведение

Чл. 73./1/ За ползване на детска градина родителите или настойниците дължат месечна такса по Наредба за местни данъци и такси;

/2/ Таксите се събират от ЗАС в периода от 5 до 10 число след което се начисляват лихви.

 

ІV . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.75. /1/ Правилникът за дейността на ОДЗ“Родопчанче” влиза в сила след като е приет с решение Педагогически съвет и утвърден от директора със Заповед;

/2/ Всеки един от служителите и родителите се е запознал с неговото съдържание (протоколът с подписите на служителите е неразделна част от Правилника).

Чл.76/1/ Копия от Правилника за дейността на детската градина са на разположение на служителите, работниците и родителите в кабинета на ЗАС.

 

Правилникът за дейността на ОДЗ “Родопчанче” е приет на Педагогически съвет от 25.09. 2014 г. и утвърден от директора.

 

 

 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес13
mod_vvisit_counterВчера29
mod_vvisit_counterТази седмица114
mod_vvisit_counterМиналата седмица161
mod_vvisit_counterТози месец523
mod_vvisit_counterМиналия месец1924
mod_vvisit_counterДо сега797413


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com