Правилник

  • ПДФ
  • Печат
  • Е-мейл

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТ

НА ОДЗ”РОДОПЧАНЧЕ” ГР.СМОЛЯН

2013г

Прием и отписване на децата в ОДЗ „Родопчанче

Чл.13. /1/ За деца от яслите и първа възрастова група, приемът е през месец септември .

/2. Първа група се формира от децата от яслени групи и подали молби подлежащи за първа група

/4/В първа група се приемат деца ,който към м.октомври са навършили 1 г.8 м.при заявено писмено желание на родителите.

/5/При навършване на 3 г. децата от яслата се преместват в първа група при наличие на свободни места.

Чл.14./1/ Организация на приема:

- молби се приемат от 02.01. до 15.05.

- списъците на приетите деца се изнасят на 25.05.

-не записването в срок от 25.05. до 15.09. се счита за отказ от ДГ

/2/ новоприети деца, не постъпили в ОДЗ до 15.09. се счита за отказ от ДГ

/3/ в случай на невъзможност детето да постъпи в посочения период, родителят трябва да подаде молба до директора, за период не по-дълъг от един месец

/4/приемът в яслата е почасов с постепенно увеличаване на престоя до пълната адаптация на детето.

Чл.15./1/.Класирането на подадените молби за прием на деца в първа група се извършва по следните критерии:

- родители, които имат друго дете в ДГ

- самотен родител;

- студенти

- многодетни семейства

- по вх.№ на молбата и дата на подаване;

- дарители

Чл. 16. /1/ При приемане на дете родителите представят:

- молба по образец;

- ксерокопие от акт за раждане;

- документи за здравословното състояние на детето;

- декларация за заплащане намален размер такса;

Чл.17./1/ Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото включване в първа група на ДГ. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане/, хранене, ходене до тоалетна, за да се осигури безболезнен преход за детето от семейната среда към ДГ

Чл. 18./1/ Деца от ЦДГсе отписват при следните случаи:

-по желание на родителите;

-при постъпване в първи клас

-при не заплащане на такса един месец;

-при отсъствие на повече от един месец без предварително писмена молба до директора и неговото разрешение;

-при системно не спазване и нарушаване реда , посочен в Правилника.

Чл. 19./1/ При намаляване броя на децата под норматива 15, за яслите под8 повече от два последователни дни, при производствена необходимост и при провеждане на квалификационна дейност на работещите в ДГ, се сформират сборни групи, със заповед на директора;

/2/ ДГ временно преустановява дейността си или работи със сборни групи по време на Коледните и Новогодишни празници, както и през летните месеци от 1 юни до 30 септември, с цел ползване на платен годишен отпуск от учителите.

/3/През месец август се организира дежурна група в детското заведение или другаде в рамките на града.

Чл.20 /1/ Приемане на деца в подготвителна група за училище, не посещавали ДГ се извършва само при свободни места / под норматива/

/2/ Удостоверение за завършена подготвителна група се дава на родител срещу подпис в книгата за издаване на удостоверения.

/3/ Децата от подготвителните групи могат да отсъстват само по уважителни причини

Чл.21/1/ В детските градини постъпват деца със специални образователни потребности /или с хронични заболявания/ при писмено изразено желание на родителите или настойниците.

/2/ В детските градини в група се приемат до две деца със специални образователни потребности.

/3/ Групите по ал. /3/ се формират с минимален брой деца./15/

Ежедневен прием, хранене , курортен отдих

Чл.22/1/ ОДЗ „Родопчанче” работи целогодишно на 5 дневна работна седмица по 12 часа дневно от 6,30 часа до 18,30 часа

/2/ Децата се приемат сутрин от 7.00 часа до 8.30 и се взимат от 16.30 до 18,30 часа

/3/ Родителят уведомява учителя при невъзможността му да го вземе лично, а от друго лице;

/4/ В случай на закъснение деца се приемат след 9,00 часа само след уведомяване и закусили;

/5/ Родителите трябва да уведомяват учителите, когато детето ще отсъства от ДГ най-късно до 8. 20 часа, в противен случай за първия ден се пише присъствие;

/6/ Ако родителите нямат възможност да взимат детето си от ДГ те попълват декларация, в която уведомяват учителите и посочват лицето, което ще води и взима детето.

/7/ Родителите нямат право да пускат детето само в ДГ. Детето трябва лично да се предаде на дежурния пом.възпитател.

/8/ Ръководството на ДГ не носи отговорност за деца, които не са предадени дежурния пом. възпитател .

Чл.23. /1/ В детското заведение се приготвя храна съобразно изискванията за рационално хранене, по изготвено меню, утвърден рецептурник на МНЗ и МОМН.

/2/ Децата се хранят четири пъти дневно.

/3/ Менюто се одобрява от РИОСКОС

/4/Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-възпитателя под контрола на учителя;в яслата от мед.сестра.

/5/ мед.сестри и учителите контролират всекидневно консумирането на храна от децата;

Чл. 24./1/ За укрепване здравето на децата, за тези над 5 години се организира курортен отдих извън детската градина със заплащане от родителите;

/2/ Курортният отдих на децата може да бъде еднодневен или седмичен;

/3/ Курортният отдих се организира от ръководството на детската градина, родителския актив , съобразно действащата нормативна уредба;

/4/ Необходимите документи се изготвят от директор, учители и се представят в седем дневен срок преди тръгване на децата в РИО на МОМН.

Организация на педагогическия процес

Чл.23/1/Образователно-възпитателната работа за децата се провежда по програми утвърдени от МОМН

/2/ Програмите и книгите за детето се избират от педагогичесаките екипи след съгласуване с родителите

/3/ Книгите за детето се осигуряват от детското заведение и се заплащат от родителите по групи при подписана декларация за съгласие.

/4/Книгите за децата за III и IV ПГ за училище са безплатни и се осигуряват от детското заведение.

Чл.26./1/. Детското заваедение организира курсова за децата извън държавните стандарти съобразно желанието на родителите и интересите на детото.

/2/ Родителите попълват декларация за съгласие.

/3/ Договорите с ръководителите на курсовете се сключват с Градинското настоятелство

/4/ Курсовете се финансират от родителите

Чл.32./1/Дневна организация живота на децата

1. Свободна индивидуална или групова дейност

6.30 – 8.45 – Прием на детето, игри и дейности по избор

- Утринна гимнастика, тоалет

- Закуска

2. Специално организирано обучение

9.30 – 9.45 – за 2-3 г. Ситуации по образователни направления

9.00 – 10.30 – За 3-4 г. Ситуации по образователни направления

8.45 – 11.00 – За 5-7 г. Ситуации по образователни направления

3. Свободна или индивидуална групова дейност

10.45 – 11.30 ч. 2-3 г. Игрово- познавателни и практически ситуации

10.30 – 11.30 ч – 3-4 г. Игрово-познавателни и практически ситуации

11.00 – 12.00 ч. – 5-7 г. – Дейности по избор, дейност извън държавните стандарти,

4. Развлечения, разходки, игри на открито, СПИУ

11.30 – 12.30 ч. – 2 - 4 г. – Подготовка за обяд и обяд

12.00 – 12.30 ч. – 5– 7 г – Тоалет, подготовка за обяд, обяд

12.30 – 15.30 ч. – 2 – 7 г – Подготовка за сън , следобеден сън/ по избор за ПГ/

15.30 – 18.30 ч. – 2 – 7 г – Тоалет, следобедно раздвижване, следобедна закуска , регламентирани и нерегламентирани ситуации, дейности по избор, дейности извън ДОС, изпращане.

Настоятелство на детската градина

Чл.40.(1) Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на дейността на детските градини.

(2)Устройството и дейността на училищното настоятелство се урежда с правилник, издаден от министъра на образованието , младежта и науката.

(3)Към детска градина е създадено Градинско настоятелство

(4)В месец IX на родителски събрания се избира родителски съвет във всяка група.

(5)На първата родителска среща се приема План за работа със семейството.

Права и задължения на родителите

Чл.66. (1) Детската градина, училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес;

2. да получават консултации с учителите и мед.сестри в определеното приемно време /след 17.30 ч/ .

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;

6. да участват в училищното настоятелство;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата, от специалист, за което ДГ им оказва необходимото съдействие.

Чл. 67./1/ Родителите имат право да посещават общите и групови родителски срещи, за да получават информация за цялостната организация на ВОР в ДГ;

/2/ Родителите имат право на защита на лична информация, отнасяща се до тях самите и до развитието на децата им;

/3/ Родителите имат право съвместно с учителите да участват в системата на педагогическото взаимодействи, съобразно своите възможности и компетенции;

/4/Родителите имат право да се включват активно в работата на ДГ и във взимането на решения. 68./1/ Родителите имат право при установени нередности да информират директора .

Чл. 69./1/ Родителите имат право да избират и записват децата си в допълнителни педагогически дейности, предлагани срещу заплащане.

Чл.70./1/Родителите имат право да осигуряват санитарно хигиенни средства , дидактични и учебни материали, обогатяване на кътова среда, финансиране на развлечения, детски театри с решения на Общо събрание на групови родителски срещи .

Чл.71./1/ Родителите имат право да правят предложения пред родителските активи и ръководството на ДГ за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействие с обществени и неправителствени организации.

Чл.72./1/Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на детето детската градина;

2. да се запознаят срещу подпис с Правилника за дейността,на детската градина

3. да се явяват в детската градина, , когато важни причини налагат това и бъдат поканени от педагогическия екип или директора.

Чл.73./1/ Родителите са задължени да полагат грижи за децата в съответствие с Конвенцията за правата на детето на ООН.

Чл.74./1/ При изясняване на възникнал конфликт родителите са длъжни да спазват йерархията: учител-директор-община-РИО на МОМН

Чл.75./1/ Родителите да информират педагогическия екип, относно проблеми, свързани с детето му

Чл. 76./1/ Родителите нямат право да влизат в пререкания с учителите и персонала пред децата и други присъстващи. Възраженията и консултации да се правят на заявена среща след 17.30 часа

Чл.77./1/Учебните и дидактични материали с изключение на учебния комплект за подготвителните групи, се закупуват от родителите, след взето решение на родителска среща.

Чл.81./1/Родителите са задължени да не водят децата си в ДГ болни и да внасят лекарства, давани от учител или мед.сестра.

Чл.82./1/ Родителите са длъжни след избор на допълнителна педагогическа дейност да заплащат посочената такса в срок;

Чл.83. /1/Родителите са длъжни да спазват хигиената в ДГ;

/2/ да не нарушават дневния режим на децата;

/3/да не внасят храни не отговарящи на здравословното хранене;

Чл.84./1/ Родителите са длъжни да поддържат етични и добри взаимоотношения с екипа на ДГ;

/2/ Родителите нямат право да обиждат служителите директно, в пресата или по какъвто и да е друг начин.

Заключителни разпоредби

Настоящия Правилник е извадка от Правилника за Дейност на ОДЗ”РОДОПЧАНЧЕ” град Смолян и с него се запознават родителите срещу подпис.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ:ЯСЛИ

I СЕДМИЦА

1 и 2 ден- от 9 30ч. с престои на детето –до 2 часа.

/без требване за храна/

3-ти до 5-ти ден- от 8 30ч.с престои на детето –до 4 часа

/с требване за храна и опити за сън/

II СЕДМИЦА

До пълната адаптация на детето родителите се договарят за часа на издаване с медицинските сестри в групата.

 

 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес44
mod_vvisit_counterВчера827
mod_vvisit_counterТази седмица1124
mod_vvisit_counterМиналата седмица336
mod_vvisit_counterТози месец1863
mod_vvisit_counterМиналия месец53822
mod_vvisit_counterДо сега481734


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com